Hosxp โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4
   
  หน้าแรก
  Health Promotion Clinic
  Login เข้าสู่ระบบ
 
   
 
Counter
 
Begin 23 October 2012
   


 Untitled Document Hosxp Health promotion Hospital HPC4
Topic : นำข้อมูลจากฐานข้อมูล Hosxp มาสร้างความมรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หมายเหตุ For Security purpose This Network not allowed to connects outside [Hosxp Network Only ]
วัตุประสงค์
 1. ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Hosxp ที่เก็บไว้ในที่ต่างๆ ที่ท่านอุตสาห์ Key เข้ามาด้วยความยากลำบากมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
 2. ประมวลผล (Processing) Data ให้ได้ Information และใส่ Meaning ให้แก่ Information เพื่อให้ได้ Knowledge.
 3. พื้นที่สามารถใช้ความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการปรับปรุงงาน(CQI) หรือประเมินความสำเร็จของงานที่รับผิดชอบ
 4. สร้าง Function (User Define Functions หรือ UDFs) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ Users
  • ตัวอย่างง่ายๆ เช่น ใส่ค่า Fasting Blood Sugar (FBS) เข้า Function แล้วแจ้งให้ทราบว่า ปกติ หรือผิดปกติ หรือเป็นเบาหวานหรือไม่
  • ตัวอย่างที่ซับซ้อน เช่น ใส่ตัวแปร เพศ (ใน Table Patient) เส้นรอบเอว ความดันโลหิต (ใน Table opdscreen) HN ,วันที่ตรวจ Lab , FBS , Triglyceride และ HDL (ใน Table lab_order) เพื่อนำมาประมวลผลว่าเป็น Metabolic Syndrome หรือไม่
 5. สร้าง Specific Reports ที่ไม่สามารถสร้างจาก Report ใน Hosxp ได้ โดยเฉพาะ Report ที่ต้องส่งตัวแปรที่ดึงจากฐานข้อมูล ผ่านไปยัง Function ที่ศูนย์อนามัยที่ 4 พัฒนาขึ้น
 6. ลดระยะเวลาเอกสารเพื่อเพิ่มเวลาการบริการ
 7. ลดการใช้กระดาษ (Paper Work) เพื่อลดโลกร้อน
อธิบายภาพ
 1. ห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็น OPD , IPD , OR , LR ,ห้องยา , Cashier ,ห้อง Lab และห้องอื่นๆที่ไม่สามารถกล่าวได้หมด จะเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการด้วยโปรแกรม Hosxp และเพื่อให้ข้อมูลรวมศูนย์อยู่ในที่แห่งเดียว และสามารถ share ข้อมูลกันได้ จึงเชื่อมโยงกันเป็น Network โดยเครื่องลูกที่อยู่ในห้องต่างๆเรียกว่า Client ส่วนเครื่องแม่ข่ายเรียกว่า Server โดย Hosxp นั้นส่วนใหญ่เก็บข้อมูลในฐานข้อมูล จึงเรียกว่าเป็น Database Server
 2. Hosxp Network ของ ศอ.4 จะติดต่อเฉพาะวงของตนเท่านั้น และกำลังวางแผนที่จะไม่อนุญาตให้ติดต่อกับภายนอก เพื่อความปลอดภัยของระบบ และความปลอดภัยจากการเปิดเผยความลับของผู้ป่วย และในอนาคตเครื่องมือแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอกซเรย์ เครื่องมือ Lab จะร่วมอยู่ใน Network ด้วย ทำให้ต้องรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล และ Software ของเครื่องมือแพทย์ด้วย
 3. ข้อมูลใน Database Server ของ Hosxp จะเรียกย่อๆว่า Hosxp Server จะถูก Back up ไปยัง Database Server อีกตัว เผื่อกรณีที่ข้อมูลของ Hosxp Server มีปัญหาจะสามารถดึงข้อมูลที่ Back up ไว้มาใช้ได้ และเป็นการ Back up ข้อมูลแบบทันที( Real time) หรือที่เีรียกว่า การ Replicate
 4. Data base Server(192.168.5.9) เครื่องที่ใช้เป็นตัว Back up จะไม่ติดต่อกับเครื่องภายนอกเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ในระบบจะยอมติดต่อกับ 2 IP เท่านั้น คือติดต่อกับ IP ที่เป็น Hosxp Server(192.168.5.6) กับ IP ที่เราจะใช้เป็น Web Server (192.168.5.70)
 5. Clients อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น OPD , IPD , OR , LR , ห้องยา ,Cashier ก็สามารถติดต่อกับ Web Server เพื่อบริการข้อมูลให้ โดย Web Server จะไม่อนุญาตติดต่อกับภายนอก คือให้บริการแบบ Intranet เท่านั้น
 6. ใน ISO 27001 ซึ่งเป็น ISO เกี่ยวกับ Data and Information Security นั้น ในระบบ Network ต้องใช้ระบบ 3 Tier คือ แยก Web Server ออกจาก Data base Server โดย Data base server นั้นต้องสามารถติดต่อกับ Web server เท่านั้น ไม่ให้ Clients ติดต่อกับ Data base server โดยตรง แต่ต้องติดต่อผ่าน Web Server เพื่อให้ Web server ไปติดต่อกับ Data base Server แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ( 3 tiers ประกอบด้วย Client , Web Server และ Data base server)
 7. การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Hosxp มาใช้ประโยชน์ ไม่ได้ดึงจากเครื่อง Hospx Server โดยตรง แต่ดึงจากเครื่องที่ Back up แบบ Replicate จึงไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับ Hosxp Server

 

 Untitled Document