ระบบแผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

เครือข่ายสถานบริการสุขภาพอำเภอแม่สะเรียง

 

สามารถบันทึกข้อมูลของปีงบฯ 62 โดยคลิกที่ PROJECT

About us

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขคปสอ.แม่สะเรียง

วิสัยทัศน์(VISION)

“ เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายในปี 2564 ”

พันธกิจ(MISSION)

 1. จัดบริการและอภิบาลระบบสุขภาพแบบองค์รวม
 2. พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาองค์กรทุกระดับให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ

ค่านิยมร่วม (Core Value)

  "เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม"
 • L : Leadership & Mastery
 • P : People centered approach
 • H : Humility
 • O : Originality

ยุทธศาสตร์

 1. PP&P Excellence
 2. Service Eecellence
 3. People Eecellence
 4. Governance Eecellence

สสจ.คุณธรรม

ซื่อสัตย์

1

สามัคคี

2

รับผิดชอบ

3

MEET THE TEAM

กลุ่มงานพัฒนายุทศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ลำปาง

สมพร กิจสุวรรณรัตน์

ห้วหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

จันทรา ทวยมีฤทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรกช วิจิตรจรัสแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ศรณ์พชร ดวงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อำนาจ สมพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ชนาพร กิติยา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรกฎ พิทักษ์วินัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นครินทร์ ชมเชย

นักวิชาการสาธารณสุข

สุวิทย์ กาชัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ศุภธิดา เรือนศรี

พนักงานพิมพ์ ส.3

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สสจ.ลำปาง

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขคปสอ.แม่สะเรียง
โรงพยาบาลแม่สะเรียง

นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
โรงพยาบาลแม่สะเรียง

กุลรัตน์ ไชยพรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ศรีสอางค์ วรรณกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลแม่สะเรียง

สุทัน ทาวงศ์มา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ไพรัตน์ หริณวรรณ

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

อุไร พงษ์นิกร

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

อรนุช ดวงเบี้ย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ชุมพล กาไวย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ยงยุทธ์ วงค์วิชัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

วรรณา ดำเนินสวัสดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นงคราญ คชรักษา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติอต่อ

สมพร กิจสุวรรณรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลลนา ถาคำฟู

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

เสริม บัวทอง

นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

จันทร์ชนก กิตติจันทโรภาส

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค

ธนียา เหลี่ยมพงศาพุทธิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

บุณยาพร อารยวุฒิกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

Project

แผนงาน/โครงการ 2562

Login ดูรายงาน-บันทึกโครงการปีงบฯ '62

คู่มือการบันทึก

แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
 1. PP&P Excellence
 2. Service Eecellence
 3. People Eecellence
 4. Governance Eecellence
แผนแก้ไขปัญหา
แผนแก้ไขปัญหา

ประกอบด้วยแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับพื้นที่ ซึ่งไม่ปรากฎในแผนยุทธศษสตร๋

แผนงานบริการ/ปกติ
แผนงานบริการ/ปกติ

ประกอบด้วยแผนงานการให้บริการ หรือแผนงานที่ทำปกติเป็นประจำ

contact

COME IN TOUCH

โรงพยาบาลแม่สะเรียง
3 ถนนป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
0 5422 7526-9